top of page
01.jpg

การผลิตหรือนำเข้าอาหารเพื่อจำหน่ายต้องขออนุญาต อย. 2 ขั้นตอน คือ

"ขออนุญาตสถานที่" และ "ขออนุญาตผลิตภัณฑ์"

1. การขออนุญาตสถานที่ แบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ

  • ขอสถานที่ผลิตอาหาร (กรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน)

  • ขอใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีเข้าข่ายโรงงาน)

  • ขอใบอนุญาตนำเข้า (กรณีเป็นผู้นำเข้า)

2. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์

    ผลิตภัณฑ์อาหารบางประเภท นอกจากมีใบอนุญาตผลิตอาหารหรือนำเข้าแล้วยังไม่สามารถจำหน่ายได้ ต้องทำการขออนุญาต "เลข อย." หรือ "เลขสารบบอาหาร" จึงจะสามารถจำหน่ายสู่ตลาดได้

    ผู้ประกอบการที่ต้องการขอใบอนุญาตนำเข้าอาหาร สามารถใช้ สถานที่นำเข้า และสถานที่เก็บอาหาร เป็นคนละที่กัน โดยสามารถเช่าใช้ SpaceUp Self-Storage เป็นสถานที่เก็บอาหาร และใช้บ้าน หรือออฟฟิศของตัวเองเป็นสถานที่นำเข้า ซึ่งส่วนที่ อย.จะตรวจละเอียดคือสถานที่เก็บอาหาร

    SpaceUp Self-Storage จะจัดเตรียมเอกสารประกอบต่างๆ ในการยื่นคำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.6) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับสถานที่เก็บอาหาร  เพื่อให้ท่านนำไปยื่นขอ

ใบอนุญาตนำเข้าอาหาร และยื่นขอใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ ในลำดับต่อไป

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

sp_4_web-03.png

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

   

  • สถานที่จัดเก็บ สะดวก สะอาด มีระบบแสงสว่าง และการระบายอากาศ และถูกสุขลักษณะ

  • ห้องเก็บสินค้ามีผนังกั้นห้องแยกเป็นสัดส่วน มีประตูทางเข้า-ออก โดยเฉพาะของแต่ละห้อง

  • บริเวณหรือห้องเก็บอาหารไม่เป็นทางเดินผ่านไปยังบริเวณอื่น ๆ เช่น บริเวณที่พักอาศัย หรือห้องน้า

  • สามารถนำป้ายชื่อบริษัท และป้ายสถานที่เก็บอาหาร ติดไว้หน้าห้อง และสามารถจัดทำป้ายชื่อแสดงกลุ่มประเภทของอาหารแต่ละกลุ่ม ติดหรือแขวนไว้ในห้องได้

  • มีเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และเอกสารประกอบต่างๆ ในการยื่นคำขออนุญาต

  • มีห้องให้เลือกใช้หลายขนาดตามความต้องการ พร้อมสัญญาเช่าระยะสั้น

ทำไมลูกค้า ขอ อย. เช่าห้องเก็บของ กับ SpaceUp Self-Storage

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

bottom of page