top of page
SpaceUp Self Storage บริการ ห้องเก็บของให้เช่า ที่เก็บของให้เช่า โกดัง โกดังเก็บของ

ยินดีต้อนรับคุณ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่กำลังเติบโตนี้

You are welcome to be a part of this growing business.

Call for more details and visit us now !!

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลเบื้องต้น

ที่อยู่สถานที่

สถานที่ใกล้เคียง

ความเป็นเจ้าของ

ลักษณะสถานที่

ขนาดพื้นที่

จำนวนพื้นที่จอดรถ

งบประมาณการลงทุน

รูปภาพสถานที่

Select File

รายละเอียดเพิ่มเติม

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

bottom of page